ZorgkaartNederland

Disclaimer

ZorgkaartNederland.nl is een initiatief van patiëntenfederatie NPCF.

 

Gegevensverwerking en aansprakelijkheid

De verwerking van de gegevens op ZorgkaartNederland.nl en haar eventuele dochtersites en de totstandkoming van ZorgkaartNederland.nl is met de grootst mogelijke zorg uitgevoerd. Het aanbod aan informatie (i.c. de zorgverleners, zorginstellingen e.a.) is samengesteld op basis van openbare informatiebronnen. Patiëntenfederatie NPCF noch haar toeleveranciers kunnen evenwel instaan voor de juistheid en de volledigheid van de informatie die op ZorgkaartNederland.nl en haar eventuele dochtersites is opgeslagen en zijn dan ook, behoudens opzet of grove schuld van patiëntenfederatie NPCF c.q. haar toeleveranciers, niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan als gevolg van onjuistheid, onvolledigheid of onrechtmatigheid van de inhoud van de via ZorgkaartNederland.nl of haar dochtersites aangeboden informatie. Informatie die van essentieel belang is voor gebruiker dient altijd door gebruiker op juistheid te worden geverifieerd. 

Daarnaast worden er op ZorgkaartNederland.nl ook (gratis) producten aangeboden (zoals apps, widgets en buttons). Gebruik van deze producten is voor eigen risico. Patiëntenfederatie NPCF aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele schade die ontstaat als gevolg van (het gebruik) van deze producten. Voor het aanschaffen c.q. downloaden van sommige producten die op ZorkaartNederland.nl worden aangeboden, wordt verwezen naar een andere website. Patiëntenfederatie NPCF aanvaardt eveneens geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van websites waarnaar of waarvan met een hyperlink of anderszins wordt verwezen en voor de producten die op dergelijke websites worden aangeboden

Patiëntenfederatie NPCF is niet aansprakelijk voor het als gevolg van een storing niet toegankelijk c.q. beschikbaar zijn van ZorgkaartNederland.nl of haar dochtersites voor gebruiker.Patiëntenfederatie NPCF is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor storingen in netwerken van derden door middel waarvan de toegang tot de website wordt verkregen. Patiëntenfederatie NPCF is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de inhoud van websites waarnaar of waarvan met een hyperlink of anderszins wordt verwezen.

 

Eigendomsrechten

Alle rechten op (de inhoud van) ZorgkaartNederland.nl berusten bij Patiëntenfederatie NPCF, voor zover deze rechten niet berusten bij derden van wie materiaal beschikbaar is gesteld op ZorgkaartNederland.nl

Gebruiker erkent de (intellectuele) eigendomsrechten van Patiëntenfederatie NPCF en haar toeleveranciers op (de inhoud van) de Website. Gebruiker mag de inhoud van ZorgkaartNederland.nl slechts voor eigen gebruik raadplegen en gebruiken tenzij schriftelijk anders met Patiëntenfederatie NPCF is overeengekomen.

Het is gebruiker niet toegestaan om informatie verkregen van ZorgkaartNederland.nl zonder toestemming van de Patiëntenfederatie NPCF openbaar te maken, te verveelvoudigen of te verkopen in welke vorm dan ook.

 

Informatie

Mocht u nog vragen hebben over deze disclaimer , dan kunt u contact opnemen met patiëntenfederatie NPCF.

Partners van ZorgkaartNederland