Naar de navigatie Naar de inhoud

Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden ‘ZorgkaartNederland pakketten’ van Patiëntenfederatie Nederland.

1. DEFINITIES

Onder de volgende aangegeven begrippen zal het volgende worden verstaan:
1.1 Afnemer: de organisatie die ZorgkaartNederland Pakketten afneemt van Patiëntenfederatie Nederland.
1.2 Algemene Voorwaarden: onderhavige algemene voorwaarden.
1.3 Beheeromgeving: de beheeromgeving die ten behoeve van Afnemer beschikbaar is op het besloten gedeelte van de Website.
1.4 Contactpersoon: de persoon die geautoriseerd is om namens Afnemer Overeenkomsten aan te gaan, te wijzigen of op te zeggen.
1.5 Inloggegevens: de gebruikersnaam en wachtwoord waarmee Afnemer toegang krijgt tot de Beheeromgeving.
1.6 Overeenkomst: de overeenkomst tussen Patiëntenfederatie Nederland en Afnemer, op grond waarvan Patiëntenfederatie Nederland ZorgkaartNederland Pakketten levert aan Afnemer.
1.7 Patiëntenfederatie Nederland: Patiëntenfederatie Nederland, gevestigd te Utrecht aan de Orteliuslaan 871.
1.8 User Generated Content: alle content die afkomstig is van bezoekers van de Website, waaronder waarderingen en eventuele overige content van bezoekers (inclusief postings en reacties op de weblog).
1.9 waarderingen van bezoekers zoals gepubliceerd op de Website
1.10 Website: de website ZorgkaartNederland zoals bereikbaar onder de URL www.zorgkaartnederland.nl.
1.11 ZorgkaartNederland Pakket(ten): de producten en diensten zoals omschreven in de Overeenkomst.

2. TOEPASSELIJKHEID

2.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op iedere Overeenkomst en de ZorgkaartNederland Pakketten die door Patiëntenfederatie Nederland worden geleverd.

3. CONTACTPERSOON

3.1 Iedere Afnemer wijst een Contactpersoon aan en geeft de gegevens van deze Contactpersoon door aan Patiëntenfederatie Nederland. De Contactpersoon is bevoegd om namens Afnemer Overeenkomsten aan te gaan, te wijzigen of op te zeggen.
3.2 Wijzigingen ten aanzien van (de bevoegdheid van) deze Contactpersoon, zoals uitdiensttreding, dienen tijdig aan Patiëntenfederatie Nederland doorgegeven te worden onder gelijktijdige aanmelding van een nieuw Contactpersoon. Eventuele schade die wordt veroorzaakt door het niet of niet-tijdig doorgeven van wijzigingen ten aanzien van (de bevoegdheid van) de Contactpersoon, komt voor rekening van Afnemer.

4. TOEGANG EN BESCHIKBAARHEID BEHEEROMGEVING

4.1 Om toegang te krijgen tot de Beheeromgeving is het noodzakelijk om Inloggegevens in te voeren. Deze Inloggegevens worden tijdig door Patiëntenfederatie Nederland aan de Contactpersoon van Afnemer verstrekt.
4.2 Afnemer ontvangt één set Inloggegevens. Afnemer dient de Inloggegevens vertrouwelijk en met zorg te behandelen. Afnemer neemt adequate maatregelen om te voorkomen dat onbevoegden kennis kunnen nemen van de Inloggegevens.
4.3 Indien Patiëntenfederatie Nederland constateert of redelijkerwijs moet vermoeden dat onbevoegden gebruik maken of gebruik kunnen maken van de Inloggegevens, heeft Patiëntenfederatie Nederland het recht de bewuste Inloggegevens onmiddellijk te blokkeren en de eventuele schade die Patiëntenfederatie Nederland hierdoor lijdt op Afnemer te verhalen, zonder dat Patiëntenfederatie Nederland aansprakelijk is voor schade aan de zijde van Afnemer.
4.4 De Beheeromgeving is in beginsel 24 uur per dag en zeven dagen per week beschikbaar. Patiëntenfederatie Nederland garandeert echter uitdrukkelijk niet dat altijd gebruik kan worden gemaakt van de Beheeromgeving.
4.5 Een storing in de Beheeromgeving zal, voor zover in de macht van Patiëntenfederatie Nederland, binnen redelijke termijn worden opgeheven.

5. VERMELDING OP ZORGKAARTNEDERLAND

5.1 Naast de reguliere vermelding op de Website, kan de Afnemer als participerende zorginstelling vermeld worden op de Website.
5.2 Afnemer zal zich inspannen om de informatie over zijn organisatie en medewerkers correct en up-to-date te houden. Patiëntenfederatie Nederland is op geen enkele wijze aansprakelijk voor deze informatie en voor verdere informatie die door Afnemer op de Website wordt geplaatst en Afnemer vrijwaart Patiëntenfederatie Nederland voor aanspraken van derden terzake.

6. VERGOEDING EN BETALING

6.1 Tenzij anders bepaald door Patiëntenfederatie Nederland, is Afnemer voor de ZorgkaartNederland Pakketten een vergoeding verschuldigd op grond van de overeengekomen of nadien gewijzigde tarieven.
6.2 Patiëntenfederatie Nederland behoudt zich het recht voor om de (overeengekomen) vergoeding na afloop van een contractperiode te wijzigen.
6.3 De vergoeding wordt jaarlijks bij vooruitbetaling in rekening gebracht door middel van toezending van een factuur.
6.4 De betalingstermijn bedraagt veertien (14) dagen na factuurdatum. Indien Afnemer enige factuur van Patiëntenfederatie Nederland niet binnen de betalingstermijn voldoet, is Afnemer zonder nadere ingebrekestelling in verzuim.

7. DUUR EN BEEINDIGING

7.1 Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen tussen Patiëntenfederatie Nederland en Afnemer, wordt een Overeenkomst aangegaan voor de duur van één (1) jaar. Indien de Overeenkomst niet uiterlijk drie (3) maanden voor afloop van de Overeenkomst of de verlenging daarvan, wordt opgezegd door Afnemer of Patiëntenfederatie Nederland, wordt deze automatisch verlengd met een periode van één (1) jaar.
7.2 Een Overeenkomst of een verlenging daarvan, kan door de Contactpersoon van Afnemer enkel schriftelijk worden opgezegd tegen de einddatum van de Overeenkomst of de verlenging daarvan, met inachtneming van een opzegtermijn van drie (3) maanden.

8. (PERSOONS)GEGEVENS EN COOKIES

8.1 De (persoons)gegevens die Afnemer in het kader van de Overeenkomst aan Patiëntenfederatie Nederland verstrekt, zoals adresgegevens, telefoonnummers en e-mailadressen, worden verwerkt in bestanden die eigendom zijn van Patiëntenfederatie Nederland. Deze gegevens worden gebruikt ten behoeve van klantenadministratie en kunnen daarnaast worden gebruikt voor marktonderzoek en toezending van informatie over producten en diensten van Patiëntenfederatie Nederland.
8.2 Indien Afnemer er geen prijs (meer) op stelt om informatie over de producten en diensten van Patiëntenfederatie Nederland te ontvangen, kan Afnemer dat laten weten door een e-mail te sturen naar redactie@ZorgkaartNederland.nl.
8.3 In de Beheeromgeving wordt gebruik gemaakt van cookies. Zo worden er cookies ingezet om gekozen instellingen en ingevoerde gegevens te onthouden. Afnemer kan zijn browser zo instellen dat hij tijdens zijn bezoek aan de Beheeromgeving geen cookies ontvangt. In dat geval kan het echter gebeuren dat Afnemer geen gebruik kan maken van alle mogelijkheden van de Beheeromgeving of dat Afnemer geen toegang heeft tot onderdelen van de Beheeromgeving.
8.4 Patiëntenfederatie Nederland behoudt zich het recht voor om gegevens met betrekking tot het bezoekgedrag van Afnemer binnen de Beheeromgeving vast te leggen (onder andere het gebruikte IP-adres) indien er een vermoeden bestaat dat er via de Inloggegevens van Afnemer misbruik en/of oneigenlijk gebruik wordt gemaakt van de (producten en diensten die toegankelijk zijn via de) Beheeromgeving.

9. (INTELLECTUELE) EIGENDOM EN USER GENERATED CONTENT

9.1 Alle bestaande en toekomstige (intellectuele eigendoms)rechten op (de inhoud van) de ZorgkaartNederland Pakketten, de Website, User Generated Content en de informatie die aan Afnemer wordt verstrekt, berusten bij Patiëntenfederatie Nederland, voor zover deze rechten niet berusten bij derden van wie materiaal beschikbaar is gesteld.
9.2 Afnemer mag de verstrekte User Generated Content slechts voor eigen gebruik raadplegen en gebruiken, tenzij schriftelijk anders met Patiëntenfederatie Nederland is overeengekomen. Het is Afnemer niet toegestaan om informatie die aan Afnemer is verstrekt, zoals buttons en User Generated Content, zonder schriftelijke toestemming van Patiëntenfederatie Nederland openbaar te maken, te verveelvoudigen of te verkopen in welke vorm dan ook.

10. AANSPRAKELIJKHEID

10.1 Patiëntenfederatie Nederland is niet aansprakelijk voor schade die Afnemer door het gebruik van de ZorgkaartNederland Pakketten lijdt als gevolg van tekortkomingen van Patiëntenfederatie Nederland bij de uitvoering van de Overeenkomst, tenzij deze schade is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid van Patiëntenfederatie Nederland of haar leidinggevenden.
10.2 Patiëntenfederatie Nederland besteedt veel zorg aan de betrouwbaarheid en actualiteit van de informatie die aan Afnemer wordt verstrekt, buttons en User Generated Content daaronder
begrepen. Onjuistheden en onvolledigheden kunnen echter voorkomen. Patiëntenfederatie Nederland geeft geen garantie dat de aangeboden informatie juist, volledig, actueel en/of geschikt is voor een bepaald doel. Patiëntenfederatie Nederland accepteert dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor schade als gevolg van het gebruik van de aangeboden informatie, buttons en User Generated Content daaronder begrepen.
10.3 Mocht Patiëntenfederatie Nederland desondanks aansprakelijk zijn voor schade die is ontstaan, dan is deze aansprakelijkheid in ieder geval beperkt tot het bedrag dat aan Afnemer is gefactureerd en door Afnemer aan Patiëntenfederatie Nederland is betaald voor de levering van ZorgkaartNederland Pakketten in het jaar waarin de schadeveroorzakende gebeurtenis zich voordoet.
10.4 De aansprakelijkheid van Patiëntenfederatie Nederland van welke aard dan ook is in ieder geval altijd beperkt tot het bedrag dat de aansprakelijkheidsverzekering van Patiëntenfederatie Nederland uitkeert in het betreffende geval.

11. OVERIG

11.1 Patiëntenfederatie Nederland is gerechtigd haar verplichtingen uit hoofde van een tussen Patiëntenfederatie Nederland en Afnemer gesloten Overeenkomst en/of deze Algemene Voorwaarden aan een derde over te dragen.
11.2 Op deze Algemene Voorwaarden, alle rechtshandelingen en alle Overeenkomsten die door Patiëntenfederatie Nederland met Afnemer worden gesloten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
11.3 Tenzij schriftelijk anders tussen Partijen is overeengekomen, worden alle geschillen tussen Partijen die voortvloeien uit of verband houden met een tussen Patiëntenfederatie Nederland en Afnemer gesloten Overeenkomst, deze Algemene Voorwaarden en/of (het gebruik van) de ZorgkaartNederland Pakketten, voorgelegd aan de bevoegde rechter van de rechtbank Midden-Nederland, locatie Utrecht.