Naar de navigatie Naar de inhoud

Inhoudsopgave

Algemene voorwaarden

Procedure inhoudsmoderatie

Sancties

 

Algemene Voorwaarden ‘ZorgkaartNederland pakketten’ van Patiëntenfederatie Nederland.

1. DEFINITIES

Onder de volgende aangegeven begrippen zal het volgende worden verstaan:
1.1 Afnemer: de organisatie die ZorgkaartNederland Pakketten afneemt van Patiëntenfederatie Nederland.
1.2 Algemene Voorwaarden: onderhavige algemene voorwaarden.
1.3 Beheeromgeving: de beheeromgeving die ten behoeve van Afnemer beschikbaar is op het besloten gedeelte van de Website.
1.4 Contactpersoon: de persoon die geautoriseerd is om namens Afnemer Overeenkomsten aan te gaan, te wijzigen of op te zeggen.
1.5 Inloggegevens: de gebruikersnaam en wachtwoord waarmee Afnemer toegang krijgt tot de Beheeromgeving.
1.6 Overeenkomst: de overeenkomst tussen Patiëntenfederatie Nederland en Afnemer, op grond waarvan Patiëntenfederatie Nederland ZorgkaartNederland Pakketten levert aan Afnemer.
1.7 Patiëntenfederatie Nederland: Patiëntenfederatie Nederland, gevestigd te Utrecht aan de Orteliuslaan 871.
1.8 User Generated Content: alle content die afkomstig is van bezoekers van de Website, waaronder waarderingen en eventuele overige content van bezoekers (inclusief postings en reacties op de weblog).
1.9 waarderingen van bezoekers zoals gepubliceerd op de Website
1.10 Website: de website ZorgkaartNederland zoals bereikbaar onder de URL www.zorgkaartnederland.nl.
1.11 ZorgkaartNederland Pakket(ten): de producten en diensten zoals omschreven in de Overeenkomst.

2. TOEPASSELIJKHEID

2.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op iedere Overeenkomst en de ZorgkaartNederland Pakketten die door Patiëntenfederatie Nederland worden geleverd.

3. CONTACTPERSOON

3.1 Iedere Afnemer wijst een Contactpersoon aan en geeft de gegevens van deze Contactpersoon door aan Patiëntenfederatie Nederland. De Contactpersoon is bevoegd om namens Afnemer Overeenkomsten aan te gaan, te wijzigen of op te zeggen.
3.2 Wijzigingen ten aanzien van (de bevoegdheid van) deze Contactpersoon, zoals uitdiensttreding, dienen tijdig aan Patiëntenfederatie Nederland doorgegeven te worden onder gelijktijdige aanmelding van een nieuw Contactpersoon. Eventuele schade die wordt veroorzaakt door het niet of niet-tijdig doorgeven van wijzigingen ten aanzien van (de bevoegdheid van) de Contactpersoon, komt voor rekening van Afnemer.

4. TOEGANG EN BESCHIKBAARHEID BEHEEROMGEVING

4.1 Om toegang te krijgen tot de Beheeromgeving is het noodzakelijk om Inloggegevens in te voeren. Deze Inloggegevens worden tijdig door Patiëntenfederatie Nederland aan de Contactpersoon van Afnemer verstrekt.
4.2 Afnemer ontvangt één set Inloggegevens. Afnemer dient de Inloggegevens vertrouwelijk en met zorg te behandelen. Afnemer neemt adequate maatregelen om te voorkomen dat onbevoegden kennis kunnen nemen van de Inloggegevens.
4.3 Indien Patiëntenfederatie Nederland constateert of redelijkerwijs moet vermoeden dat onbevoegden gebruik maken of gebruik kunnen maken van de Inloggegevens, heeft Patiëntenfederatie Nederland het recht de bewuste Inloggegevens onmiddellijk te blokkeren en de eventuele schade die Patiëntenfederatie Nederland hierdoor lijdt op Afnemer te verhalen, zonder dat Patiëntenfederatie Nederland aansprakelijk is voor schade aan de zijde van Afnemer.
4.4 De Beheeromgeving is in beginsel 24 uur per dag en zeven dagen per week beschikbaar. Patiëntenfederatie Nederland garandeert echter uitdrukkelijk niet dat altijd gebruik kan worden gemaakt van de Beheeromgeving.
4.5 Een storing in de Beheeromgeving zal, voor zover in de macht van Patiëntenfederatie Nederland, binnen redelijke termijn worden opgeheven.

5. VERMELDING OP ZORGKAARTNEDERLAND

5.1 Naast de reguliere vermelding op de Website, kan de Afnemer als participerende zorginstelling vermeld worden op de Website.
5.2 Afnemer zal zich inspannen om de informatie over zijn organisatie en medewerkers correct en up-to-date te houden. Patiëntenfederatie Nederland is op geen enkele wijze aansprakelijk voor deze informatie en voor verdere informatie die door Afnemer op de Website wordt geplaatst en Afnemer vrijwaart Patiëntenfederatie Nederland voor aanspraken van derden terzake.

6. VERGOEDING EN BETALING

6.1 Tenzij anders bepaald door Patiëntenfederatie Nederland, is Afnemer voor de ZorgkaartNederland Pakketten een vergoeding verschuldigd op grond van de overeengekomen of nadien gewijzigde tarieven.
6.2 Patiëntenfederatie Nederland behoudt zich het recht voor om de (overeengekomen) vergoeding na afloop van een contractperiode te wijzigen.
6.3 De vergoeding wordt jaarlijks bij vooruitbetaling in rekening gebracht door middel van toezending van een factuur.
6.4 De betalingstermijn bedraagt veertien (14) dagen na factuurdatum. Indien Afnemer enige factuur van Patiëntenfederatie Nederland niet binnen de betalingstermijn voldoet, is Afnemer zonder nadere ingebrekestelling in verzuim.

7. DUUR EN BEEINDIGING

7.1 Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen tussen Patiëntenfederatie Nederland en Afnemer, wordt een Overeenkomst aangegaan voor de duur van één (1) jaar. Indien de Overeenkomst niet uiterlijk drie (3) maanden voor afloop van de Overeenkomst of de verlenging daarvan, wordt opgezegd door Afnemer of Patiëntenfederatie Nederland, wordt deze automatisch verlengd met een periode van één (1) jaar.
7.2 Een Overeenkomst of een verlenging daarvan, kan door de Contactpersoon van Afnemer enkel schriftelijk worden opgezegd tegen de einddatum van de Overeenkomst of de verlenging daarvan, met inachtneming van een opzegtermijn van drie (3) maanden.

8. (PERSOONS)GEGEVENS EN COOKIES

8.1 De (persoons)gegevens die Afnemer in het kader van de Overeenkomst aan Patiëntenfederatie Nederland verstrekt, zoals adresgegevens, telefoonnummers en e-mailadressen, worden verwerkt in bestanden die eigendom zijn van Patiëntenfederatie Nederland. Deze gegevens worden gebruikt ten behoeve van klantenadministratie en kunnen daarnaast worden gebruikt voor marktonderzoek en toezending van informatie over producten en diensten van Patiëntenfederatie Nederland.
8.2 Indien Afnemer er geen prijs (meer) op stelt om informatie over de producten en diensten van Patiëntenfederatie Nederland te ontvangen, kan Afnemer dat laten weten door een e-mail te sturen naar redactie@ZorgkaartNederland.nl.
8.3 In de Beheeromgeving wordt gebruik gemaakt van cookies. Zo worden er cookies ingezet om gekozen instellingen en ingevoerde gegevens te onthouden. Afnemer kan zijn browser zo instellen dat hij tijdens zijn bezoek aan de Beheeromgeving geen cookies ontvangt. In dat geval kan het echter gebeuren dat Afnemer geen gebruik kan maken van alle mogelijkheden van de Beheeromgeving of dat Afnemer geen toegang heeft tot onderdelen van de Beheeromgeving.
8.4 Patiëntenfederatie Nederland behoudt zich het recht voor om gegevens met betrekking tot het bezoekgedrag van Afnemer binnen de Beheeromgeving vast te leggen (onder andere het gebruikte IP-adres) indien er een vermoeden bestaat dat er via de Inloggegevens van Afnemer misbruik en/of oneigenlijk gebruik wordt gemaakt van de (producten en diensten die toegankelijk zijn via de) Beheeromgeving.

9. (INTELLECTUELE) EIGENDOM EN USER GENERATED CONTENT

9.1 Alle bestaande en toekomstige (intellectuele eigendoms)rechten op (de inhoud van) de ZorgkaartNederland Pakketten, de Website, User Generated Content en de informatie die aan Afnemer wordt verstrekt, berusten bij Patiëntenfederatie Nederland, voor zover deze rechten niet berusten bij derden van wie materiaal beschikbaar is gesteld.
9.2 Afnemer mag de verstrekte User Generated Content slechts voor eigen gebruik raadplegen en gebruiken, tenzij schriftelijk anders met Patiëntenfederatie Nederland is overeengekomen. Het is Afnemer niet toegestaan om informatie die aan Afnemer is verstrekt, zoals buttons en User Generated Content, zonder schriftelijke toestemming van Patiëntenfederatie Nederland openbaar te maken, te verveelvoudigen of te verkopen in welke vorm dan ook.

10. AANSPRAKELIJKHEID

10.1 Patiëntenfederatie Nederland is niet aansprakelijk voor schade die Afnemer door het gebruik van de ZorgkaartNederland Pakketten lijdt als gevolg van tekortkomingen van Patiëntenfederatie Nederland bij de uitvoering van de Overeenkomst, tenzij deze schade is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid van Patiëntenfederatie Nederland of haar leidinggevenden.
10.2 Patiëntenfederatie Nederland besteedt veel zorg aan de betrouwbaarheid en actualiteit van de informatie die aan Afnemer wordt verstrekt, buttons en User Generated Content daaronder
begrepen. Onjuistheden en onvolledigheden kunnen echter voorkomen. Patiëntenfederatie Nederland geeft geen garantie dat de aangeboden informatie juist, volledig, actueel en/of geschikt is voor een bepaald doel. Patiëntenfederatie Nederland accepteert dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor schade als gevolg van het gebruik van de aangeboden informatie, buttons en User Generated Content daaronder begrepen.
10.3 Mocht Patiëntenfederatie Nederland desondanks aansprakelijk zijn voor schade die is ontstaan, dan is deze aansprakelijkheid in ieder geval beperkt tot het bedrag dat aan Afnemer is gefactureerd en door Afnemer aan Patiëntenfederatie Nederland is betaald voor de levering van ZorgkaartNederland Pakketten in het jaar waarin de schadeveroorzakende gebeurtenis zich voordoet.
10.4 De aansprakelijkheid van Patiëntenfederatie Nederland van welke aard dan ook is in ieder geval altijd beperkt tot het bedrag dat de aansprakelijkheidsverzekering van Patiëntenfederatie Nederland uitkeert in het betreffende geval.

11. OVERIG

11.1 Patiëntenfederatie Nederland is gerechtigd haar verplichtingen uit hoofde van een tussen Patiëntenfederatie Nederland en Afnemer gesloten Overeenkomst en/of deze Algemene Voorwaarden aan een derde over te dragen.
11.2 Op deze Algemene Voorwaarden, alle rechtshandelingen en alle Overeenkomsten die door Patiëntenfederatie Nederland met Afnemer worden gesloten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
11.3 Tenzij schriftelijk anders tussen Partijen is overeengekomen, worden alle geschillen tussen Partijen die voortvloeien uit of verband houden met een tussen Patiëntenfederatie Nederland en Afnemer gesloten Overeenkomst, deze Algemene Voorwaarden en/of (het gebruik van) de ZorgkaartNederland Pakketten, voorgelegd aan de bevoegde rechter van de rechtbank Midden-Nederland, locatie Utrecht.

 

Procedure inhoudsmoderatie

In dit beleid leggen wij je uit hoe wij (ZorgkaartNederland) ingezonden waarderingen en reacties op waarderingen controleren en modereren.

Waar moeten waarderingen of reacties op waarderingen aan voldoen?

ZorgkaartNederland spant zich in om illegale of onrechtmatige waarderingen of reacties op waarderingen te voorkomen. Waarderingen en reacties mogen niet in strijd zijn met de wet, met onze gedragscode of met ons beleid oneigenlijke waarderingen.

Hoe controleren wij waarderingen en reacties op waarderingen?

Vooraf

Voordat wij een waardering of een reactie op een waardering op ZorgkaartNederland plaatsen, controleren we waarderingen automatisch op oneigenlijk gebruik. Zo doen we controles ten aanzien van de IP-adressen en e-mailadressen van de inzender en de tekst van (de reactie op) de waardering.

Onze redactie toetst daarnaast een deel van de waarderingen aan de gedragscode en het beleid oneigenlijke waarderingen.

Als de redactie een waardering goedkeurt en de waardering (of een reactie op een waardering) de automatische controle doorstaat, dan wordt de waardering (of een reactie op een waardering) op ZorgkaartNederland gepubliceerd.

Wil je meer weten over hoe onze redactie te werk gaat? Ontdek de werkwijze van de redactie.

Achteraf

Als een bezoeker een waardering of een reactie op een waardering meldt als ‘onrechtmatig’ dan controleren wij aan de hand van de melding van de bezoeker of de waardering onrechtmatig is. We controleren ook of er sprake is van oneigenlijk gebruik. Is dat het geval? Dan verwijderen wij de waardering.

Het kan ook zijn dat we een redactioneel onderzoek starten. Wij kunnen dan aanvullende informatie opvragen bij degene die de (reactie op de) waardering meldt, of degene die de waardering heeft ingezonden.

Wanneer verwijderen wij (reacties op) waarderingen (tijdelijk)?

Als wij tijdens een vooraf-controle beoordelen dat een waardering of een reactie op een waardering in strijd is met de wet, de gedragscode of met het beleid oneigenlijke waarderingen dan plaatsen wij de waardering niet.

We informeren je altijd als we jouw waardering niet plaatsen. Je kan dan eventueel een nieuwe waardering inzenden die wel voldoet aan de wet, de gedragscode en het beleid oneigenlijke waarderingen.

Als wij een melding ontvangen van een websitebezoeker dat jouw waardering of jouw reactie op een waardering onrechtmatig is, bijvoorbeeld omdat deze in strijd is met de wet, de gedragscode of het beleid oneigenlijke waarderingen, dan beoordelen wij de waardering of de reactie op de waardering in het licht van de motivatie van degene die melding maakt.

  • Als wij vinden dat de waardering of de reactie op een waardering inderdaad onrechtmatig is, dan verwijderen wij de waardering of de reactie op de waardering.
  • Als vinden dat de waardering of reactie op de waardering niet onrechtmatig is, dan laten wij die staan.

We informeren zowel de inzender als de persoon die de melding maakt over het laten staan of verwijderen van de (reactie op) de waardering.

Als wij onvoldoende informatie hebben om te kunnen vaststellen of een waardering of een reactie op een waardering onrechtmatig is, dan kunnen wij bij de inzender of bij de persoon die de waardering of de reactie meldt, om aanvullende informatie vragen.

Tot we hierop een reactie ontvangen, kunnen wij besluiten om de waardering of de reactie tijdelijk te verwijderen. Dit zullen wij eerder doen als aannemelijk is dat de waardering onrechtmatig is. Afhankelijk van de aanvullende informatie die wij ontvangen, plaatsen wij de (reactie op de) waardering terug, of houden wij die verwijderd.

De redactie van ZorgkaartNederland behoudt zich te allen tijde het recht voor om de waardering niet te plaatsen of te verwijderen.

Misbruik op ZorgkaartNederland

Misbruik bij het inzenden van waarderingen (of reacties daarop)

Als je vaker waarderingen of reacties inzendt die in strijd zijn met de wet, de gedragscode of het beleid oneigenlijke waarderingen, kan ZorgkaartNederland je schorsen. Je krijgt voorafgaand een schorsing altijd eerst een waarschuwing.

Een schorsing betekent dat je gedurende een bepaalde periode geen (reacties op) waarderingen meer kunt inzenden. Een schorsing duurt maximaal twaalf maanden.

De duur van de schorsing hangt onder meer af van de ernst van de onrechtmatige waarderingen. Onfatsoenlijk taalgebruik zorgt bijvoorbeeld voor een minder lange schorsing dan discriminerende of haatzaaiende uitlatingen. Ook de hoeveelheid onrechtmatige waarderingen of reacties die worden geplaatst kunnen van invloed zijn op (de duur van) een eventuele schorsing.

Als er onrechtmatige waarderingen worden ingezonden op verzoek van een zorgaanbieder, of wanneer een zorgaanbieder op andere wijze invloed uitoefent op de inhoud van waarderingen of selectief waarderingen ophaalt, kan ZorgkaartNederland overgaan tot het bevriezen van het account van deze zorgaanbieder voor een periode van maximaal twaalf maanden.

Dit betekent dat er geen waarderingen meer kunnen worden geplaatst over deze zorgaanbieder. De duur van de schorsing hangt af van de ernst en hoeveelheid van de onrechtmatige waarderingen. Naarmate het aantal waarderingen op instructie van een zorgaanbieder hoger is, kan een schorsing bijvoorbeeld langer worden ingesteld.

Misbruik bij melden of klagen

Als je meerdere keren overduidelijke ongegronde meldingen of klachten indient bij ZorgkaartNederland, kan ZorgkaartNederland – na een waarschuwing te hebben gegeven – jouw meldingen en klachten voor een periode van maximaal twaalf maanden niet in behandeling nemen.

De termijn van de schorsing hangt onder meer af van de ernst en intensiteit van het misbruik van de meld- en klachtmogelijkheden. Naarmate het aantal ongegronde meldingen of klachten hoger ligt, kan een schorsing eerder worden ingesteld.

Klacht indienen over inhoudsmoderatie

Ben je het niet eens met een besluit om een waardering of een reactie daarop te verwijderen, juist te laten staan, of een schorsingsbesluit vanwege misbruik?
Dan kan je daarover tot zes maanden na het besluit een klacht indienen. Als wij het met je eens zijn, dan zullen we het besluit terugdraaien. Als wij het niet met je eens zijn dan handhaven wij het besluit. Wij stellen je zo spoedig mogelijk op de hoogte over de afhandeling van jouw klacht.

Hoe werken de zoekfunctie en de sortering van de resultaten?

ZorgkaartNederland maakt op haar website gebruik van zoekfuncties. Hieronder leggen we uit hoe de resultaten van zoekopdrachten tot stand komen.

Algemene zoekfunctie

De zoekfunctie zorgt ervoor dat je snel kunt vinden wat je zoekt. In het zoekveld kan je direct beginnen met het zoeken naar een zorgverlener. Typ bijvoorbeeld “Helmond” of “tandarts” en je ziet meteen een lijst met resultaten.

De resultaten van een zoekopdracht zijn onafhankelijk en worden standaard gesorteerd op relevantie. Dat betekent dat de volgorde van de getoonde zoekresultaten wordt bepaald door het aantal waarderingen, het gemiddelde cijfer, en door alfabetische volgorde.

De lijst is makkelijk op verschillende manieren te sorteren, bijvoorbeeld op de hoogte van het gemiddelde cijfer.

De resultaten worden niet beïnvloed door zorgverleners die een betaald pakket hebben bij ZorgkaartNederland. 

Wil je meer weten over hoe de sortering werkt op ZorgkaartNederland? Lees dan de pagina ‘Hoe werkt de sortering op ZorgkaartNederland’

Keuzehulpen

Onze keuzehulpen kunnen helpen bij het kiezen van een zorginstelling bij een specifiek medisch probleem. Bijvoorbeeld bij  het knippen van amandelen of bij diabetesklachten.

Na het beantwoorden van een aantal vragen ontvang je een overzicht van zorginstellingen die passen bij je wensen. Maar hoe komt deze selectie tot stand? En hoe worden de resultaten van de keuzehulp geordend?

De resultaten zijn gebaseerd op jouw antwoorden op de vragen. Bij het invullen van de keuzehulp kunt je aangeven wat je belangrijk vind bij het kiezen van een zorgverlener. Denk bijvoorbeeld aan reisafstand.

Binnen de keuzehulp kun je een vraag ‘overslaan’ of aangeven ‘maakt niet uit’.  Deze vraag weegt dan niet mee bij het tot stand komen van de sortering.

Hoe worden de resultaten in de keuzehulp gesorteerd?

Je eigen antwoorden zijn de basis voor de sortering van de resultaten. Onder je eigen criteria staat nog meer informatie die vergeleken kan worden, maar dit telt niet mee voor de volgorde van de resultaten.

Op basis van je eigen wensen wordt gekeken welke zorginstelling het beste past. Daarbij wegen alle antwoorden even zwaar. Past een zorginstelling deels bij je wensen? Dan staat dit in het resultatenoverzicht vermeld. Er staat dan ook bij welke wensen je zelf hebt ingevuld waar de zorgaanbieder niet aan voldoet.

Alle informatie over de sortering lees je hier.


Sancties

Wie kan er een sanctie krijgen, en waarom? We hebben dit  voor je op een rijtje gezet. 

Wie kan een sanctie krijgen