ZorgkaartNederland

Privacyverklaring

Privacyverklaring ZorgkaartNederland

ZorgkaartNederland is een initiatief van Patiëntenfederatie NPCF. In deze verklaring wordt uiteengezet hoe Patiëntenfederatie NPCF omgaat met de persoonsgegevens die worden verkregen en/of gepubliceerd via de website www.zorgkaartnederland.nl.

 

Inleiding

Patiëntenfederatie NPCF waardeert het vertrouwen dat u in ZorgkaartNederland.nl stelt en zal daarom uiterst zorgvuldig met uw gegevens omgaan. Persoonlijke gegevens van zorgverleners, zorgorganisaties en zorginstellingen enerzijds en bezoekers en inzenders anderzijds worden dan ook met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. De verwerking van persoonsgegevens in het kader van ZorgkaartNederland.nl is conform de Wet bescherming persoonsgegevens (WBP) gemeld bij het College bescherming persoonsgegevens. U kunt via voorgaande link zoeken op meldingsnummer 1497581.

 

Verzameling en gebruik van persoonsgegevens

Vermelding zorgverleners op ZorgkaartNederland.nl
ZorgkaartNederland biedt het meest complete en onafhankelijke overzicht van het zorgaanbod in Nederland. Van individuele zorgverleners worden de volgende gegevens gepubliceerd op ZorgkaartNederland.nl:

 • Naam zorgverlener
 • Beroep en (sub)specialisme
 • Naam-, adres- en telefoongegevens praktijk/zorginstelling
 • Website praktijk/zorginstelling

Voornoemde gegevens worden gepubliceerd ter bevordering van de vindbaarheid van zorgverleners en het inzichtelijk maken en daarmee het bevorderen van de kwaliteit van de zorgverlening d.m.v. het aanbieden van een online platform waarop patiënten hun ervaringen kunnen plaatsen.

 

Inzenden waarderingen

ZorgkaartNederland biedt u tevens de gelegenheid om uw zorgverlener en/of een zorgorganisatie (ziekenhuis, praktijk, zorgcentrum) te waarderen. Hiermee helpt u andere bezoekers die op zoek zijn naar een zorgverlener en geeft u zorginstellingen en zorgverleners praktische suggesties voor het verder verbeteren van hun dienstverlening. ZorgkaartNederland biedt u een objectief en betrouwbaar referentieplatform met betrekking tot consumentenervaringen in de gezondheidszorg.

Van inzenders worden de volgende gegevens verwerkt:

 • Naam (wordt niet gepubliceerd op ZorgkaartNederland.nl)
 • E-mailadres en IP-adres (wordt niet gepubliceerd op ZorgkaartNederland.nl)
 • Ingezonden waardering (wordt na toetsing aan de gedragscode gepubliceerd op ZorgkaartNederland.nl)
 • Aandoening/behandeling (optioneel: dit is geen verplicht invulveld)


Het e-mailadres (en eventueel het IP-adres) wordt ook gebruikt ter verificatie van de herkomst van de waardering en – indien gewenst – voor het tot stand brengen van persoonlijk contact tussen de inzender en de zorgverlener.De informatie over de aandoening/behandeling wordt gebruikt om het op ZorgkaartNederland mogelijk te maken ervaringen te lezen van bezoekers met dezelfde aandoening. Op deze manier kunt u nog beter uw keuze maken. Ook kunnen zorgverleners en zorginstellingen deze ervaringen nog beter gebruiken om de zorg rond een specifieke aandoening of behandeling te verbeteren. De vraag over aandoening/behandeling is niet verplicht. U hoeft hier dus niet perse iets in te vullen. 

 

Reageren op een blog

Indien u wilt reageren op een blog op ZorgkaartNederland.nl, dient u de volgende gegevens te verstrekken:

 • Naam (wordt gepubliceerd op ZorgkaartNederland.nl)
 • E-mailadres (wordt niet gepubliceerd op ZorgkaartNederland.nl)
 • Reactie (wordt gepubliceerd op ZorgkaartNederland.nl)

Door registratie geeft u toestemming voor de verwerking van uw gegevens en voor publicatie van uw naam (mag ook een pseudoniem zijn) en uw reactie op ZorgkaartNederland.nl.

 

E-mailnieuwsbrief

Indien u de gratis e-mailnieuwsbrief over ZorgkaartNederland wenst te ontvangen, dient u uw e-mailadres te verstrekken. Dit e-mailadres wordt enkel gebruikt om u de gratis e-mailnieuwsbrief toe te zenden.

 

Overige vormen van gebruik

Daarnaast kunnen de door u verstrekte persoonsgegevens worden gebruikt voor de volgende doeleinden:

 • het uitvoeren van overeenkomsten tussen u en Patiëntenfederatie NPCF
 • het (technisch) mogelijk maken van de dienstverlening
 • de verdere ontwikkeling en verbetering van ZorgkaartNederland.nl
 • het doen van marktonderzoek
 • ten behoeve van de beveiliging van de website ZorgkaartNederland.nl en het tegengaan van misbruik daarvan
 • het leveren van relevante informatie en aanbiedingen van Patiëntenfederatie NPCF


Verstrekking aan derden

De gegevens van zorgverleners en de inhoud van ingezonden waarderingen kunnen aan derden worden verstrekt ten behoeve van online publicatie of intern gebruik. Deze derden betreffen zorgverleners, zorginstellingen zorgverzekeraars, patiëntenorganisaties en andere organisaties binnen de zorgsector.

Verder kunnen uw gegevens aan derden worden verstrekt indien:

 • u hiervoor nadrukkelijk toestemming heeft gegeven
 • deze verstrekking noodzakelijk is voor de uitvoering van een tussen u en Patiëntenfederatie NPCF gesloten overeenkomst
 • deze verstrekking noodzakelijk is op basis van wettelijke verplichtingen
 • deze verstrekking noodzakelijk is ter bescherming van de persoonlijke veiligheid van klanten en gebruikers van ZorgkaartNederland.nl

 

Klikgedrag

Op ZorgkaartNederland.nl worden op anonieme basis algemene bezoekgegevens bijgehouden, zoals de meest gevraagde pagina's. Het doel hiervan is om de inrichting van ZorgkaartNederland.nl te optimaliseren. Ook kunnen deze gegevens worden gebruikt om meer gerichte informatie op ZorgkaartNederland.nl te zetten. Op deze wijze kan Patiëntenfederatie NPCF haar dienstverlening aan u optimaliseren.

 

Cookies

Op ZorgkaartNederland.nl wordt gebruik gemaakt van cookies. Een cookie is een klein tekstbestandje dat met een pagina van de website wordt meegestuurd en via uw browser op de harde schijf van uw computer, tablet of telefoon wordt opgeslagen.

Voor meer informatie over het gebruik van cookies op ZorgkaartNederland.nl wordt verwezen naar het cookiebeleid zoals vindbaar op de website. In het cookiebeleid wordt uitgelegd hoe er op ZorgkaartNederland.nl gebruik wordt gemaakt van cookies, van wie de cookies afkomstig zijn en waarom de cookies worden ingezet.

 

Beveiliging

Bij de verwerking van persoonsgegevens handhaaft Patiëntenfederatie NPCF te allen tijde een beveiligingsniveau dat gezien de stand van de techniek voldoende is om ongeoorloofde toegang tot, aanpassing, openbaarmaking of verlies van persoonsgegevens te voorkomen.

 

Inzage en verbetering van uw gegevens

U kunt een verzoek doen om kennis te nemen van de persoonlijke informatie die Patiëntenfederatie NPCF over u heeft. Indien de informatie onjuist en/of onvolledig is, kunt u Patiëntenfederatie NPCF verzoeken deze aan te passen.

Dergelijke verzoeken om inzage of correctie van uw gegevens kunt u, vergezeld van een geldig wettelijk identiteitsbewijs ter identificatie (waarbij uw burgerservicenummer (BSN) onleesbaar is gemaakt en de pasfoto afgeschermd), op de volgende manieren richten aan Patiëntenfederatie NPCF:

 • per e-mail: redactie@zorgkaartnederland.nl; of
 • schriftelijk: ZorgkaartNederland, per adres Patiëntenfederatie NPCF, Churchilllaan 11, 6e etage, 3527 GV Utrecht.
 • Op voornoemde adressen kunt u ook terecht voor eventuele vragen.

Op een verzoek om inzage of correctie van uw gegevens zal Patiëntenfederatie NPCF binnen vier weken reageren.

 

Recht van verzet

Tegen het gebruik van uw persoonsgegevens kunt u kosteloos bezwaar maken indien deze gegevens worden gebruikt voor andere doeleinden dan noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst of voor het nakomen van een wettelijke verplichting. Zo kunt u bijvoorbeeld bezwaar maken tegen gebruik van uw gegevens voor direct marketingdoeleinden zoals toezending van nieuwsbrieven. Uw bezwaar tegen het gebruik van uw persoonsgegevens kunt op de hiervoor genoemde manieren richten aan Patiëntenfederatie NPCF.

 

Privacyverklaring van derden

Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met ZorgkaartNederland.nl zijn verbonden. Patiëntenfederatie NPCF aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot de wijze waarop deze derden omgaan met uw persoonsgegevens. Patiëntenfederatie NPCF adviseert daarom om u altijd op de hoogte te stellen van het privacybeleid op de betreffende websites.

 

Wijzigingen

Onderhavige privacyverklaring kan worden gewijzigd. De meest actuele versie van de privacyverklaring is steeds te vinden op ZorgkaartNederland.nl. Patiëntenfederatie NPCF adviseert dan ook de privacyverklaring regelmatig te raadplegen, in ieder geval voordat u persoonsgegevens aan Patiëntenfederatie NPCF verstrekt.

 

Vragen

Patiëntenfederatie NPCF helpt u graag verder als u vragen of opmerkingen heeft naar aanleiding van de privacyverklaring.

ZorgkaartNederland
Per adres:
Patiëntenfederatie NPCF

Van Dommelenhuis
Churchilllaan 11, 6e etage
3527 GV Utrecht
Postbus 1539
3500 BM Utrecht

Deze privacyverklaring is laatst gewijzigd op 21 januari 2014.

Partners van ZorgkaartNederland